Stadgar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 MÅL OCH SYFTE
Kärdabygdens intresseförening är en ideell förening med ändamål att verka för en positiv utveckling, en känsla av trygghet och en god gemenskap i Kärdabygden. Föreningen ska samverka med redan existerande organisationer och föreningar. Föreningen ska upprätthålla en god kommunikation med Värnamo kommun och andra myndigheter i frågor som berör Kärdabygden. Föreningen ska vara religiöst och politiskt neutral.

§ 2 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår, 1 januari-31 december.

§ 3 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 5 STADGEÄNDRING
Stadgeändring beslutas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst 30 dagars mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen göras av såväl medlem som styrelsen.

§ 6 UPPLÖSNING AV FÖRENING
Beslut om upplösning av Kärdabygdens intresseförening ska fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst 30 dagars mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. Föreningens eventuella tillgångar ska i första hand nyttjas till något som är förenligt med föreningens syfte, alternativt doneras till välgörande ändamål.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 7 MEDLEMSKAP
Alla som instämmer med föreningens syfte och mål och är boende i Kärdabygden permanent eller på fritiden kan ansöka om medlemskap i föreningen. Det geografiska området för Kärdabygden utgör distriktet Kärda, som sträcker sig från Stjärnhyltan och Björnakullen i norr, Sjöbo i söder, Storån i väster och Gölsaryd i öster. Personer som bor på annan ort, men har anknytning till Kärdabygden och instämmer med föreningens syfte och mål, är också välkomna att ansöka om medlemskap. När medlemsavgiften är betald och styrelsen har godkänt medlemskapet är personen medlem och förs in i ett medlemsregister. 

§ 8 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften och dess storlek beslutas av årsmötet.

§ 9 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Medlem som vill gå ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses då omedelbart ha lämnat föreningen. Personen tas då bort från medlemsförteckningen.

§ 10 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem
– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
– har rätt till information om föreningens verksamhet
– ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av beslutande organ
– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
– ska betala medlemsavgift
– godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet enligt föreningens stadgar (GDPR)

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 11 TIDPUNKT OCH KALLELSE
Årsmöte ska hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Kallelse till årsmöte sker via sms, mail eller sociala medier och ska vara tillgänglig för medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet och senast en vecka före ett extra årsmöte. I kallelsen ska det framgå att motioner ska skickas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Såväl styrelse som medlem får lämna motion till årsmöte. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

§ 12 VALBEREDNING
Årsmötet utser valberedningen som består av två personer varav en är sammankallande. Valberedningen sammanträder på uppdrag av styrelsen. Valberedningen ska senast fem veckor före nästkommande årsmöte lämna sitt förslag till styrelsen så att detta kan bifogas årsmöteshandlingarna. Valbar till styrelsen och valberedningen är person som är röstberättigad medlem av förening.

§ 13 REVISION
Årsmötet utser två revisorer på två år. Revisorernas uppdrag är att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt att senast två veckor före årsmötet lämna revisionsberättelsen till styrelsen. Revisorerna ska inte ingå regelbundet på styrelsemötena.

§ 14 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det avslutade verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse av styrelsens förvaltning över det avslutade verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av riktlinjer för verksamheten under det kommande verksamhetsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag (motioner) från medlemmarna
13. Fastställande av styrelsens storlek
14. Val av
a) ordförande, två år
b) kassör, två år (då föreningen bildas väljs kassör på ett år)
c) styrelseledamöter, två år (då föreningen bildas väljs hälften på ett år och hälften på två år)
d) suppleanter, två till tre personer, ett år
e) revisorer, två personer, två år. Styrelsens ledamöter får inte delta.
f) valberedning, två personer varav en är sammankallande, ett år
15. Övriga frågor (styrelsen har rätt att behandla frågan och fatta beslut på ett kommande styrelsemöte)
16. Mötets avslutande

§ 15 EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte och är skyldig att kalla medlemmarna till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar bjuda in till mötet som ska hållas inom två månader från erhållen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om kallelse, rösträtt och beslutsmässighet vid extra årsmöte gäller vad som sägs i § 11 och § 16.

§ 16 RÖSTRÄTT
På årsmötet har närvarande medlemmar, som betalt medlemsavgiften och under mötesåret fyller lägst 16 år, rösträtt. På styrelsemöten har närvarande styrelsemedlemmar, både ordinarie och suppleant som ersätter ordinarie, rösträtt.  Vid lika antal röster har ordförande en utslagsröst.

FÖRENINGENS STYRELSE

§ 17 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen ska bestå av minst sju och högst nio ordinarie ledamöter samt två till tre suppleanter. Suppleant inträder då ordinarie ledamot har förhinder, men får närvara vid alla möten. Skulle en ledamot avgå före mandattidens utgång ersätts denna med suppleant fram till kommande årsmöte.

Ordförande och kassör väljs av årsmötet för en period av två år, med undantag för det året då föreningen bildas då kassören väljs på ett år. Övriga ledamöter i styrelsen väljs för en period på två år, med undantag för det året som föreningen bildas då hälften av ledamöterna väljs på ett år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsen fördelar inom sig övriga poster.

Målsättningen är att få en blandad styrelse avseende ålder, geografisk fördelning, kön, hur länge man har bott i bygden, mm.

§ 18 KALLELSE OCH BESLUTSMÄSSIGHET
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att majoriteten av styrelsen är ense om beslutet.  Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Sekreteraren ansvarar för att arkivera protokollen.

§ 19 STYRELSENS UPPDRAG
Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen mellan årsmötena. Vid behov kan styrelsen bilda externa arbetsgrupper för att driva specifika frågor. Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och stadgar, verkställa beslut som fattats av årsmötet och tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen ska ansvara för och förvalta föreningens medel. Styrelsen ska se till så att revisorerna får räkenskaper mm och förbereda årsmöte. Styrelsen arbetar ideellt.